• Khotan KH104B
  • Khotan KH104B

KA Menendian

Khotan KH104B

Size

Details

Hand knotted, wool

SEARCH