• SAV440W Blush
  • SAV440W Blush

KA Menendian

SAV440W Blush

Available in custom sizes

Details

Hand made, flat weave

SEARCH