• Vintage Bakshaish
  • Vintage Bakshaish

KA Menendian

Vintage Bakshaish

Size

Details

Hand knotted

SEARCH